Zasady korzystania z materiałów strony internetowej

Dane zasady dotyczą wszystkich aktualnych i przyszłych odwiedzających i użytkowników strony internetowej www.standartpark.pl (dalej Strona). Firma Standartpark (dalej Firma) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w dowolnym czasie według własnego uznania bez wcześniejszego uprzedzenia. Odwiedzenie tej Strony i (lub) dowolnej z jej podstron jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznaniem się i zgodą odwiedzającego z przedstawionymi poniżej podstawowymi zasadami i informacją prawną o niniejszej Stronie i materiałach umieszczonych na niej. Zabrania się odwiedzania Strony osobom, które nie zgadzają się z przedstawionymi poniżej warunkami. W przypadku naruszenia niniejszych zasad, Firma zastrzega sobie prawo do zastosowania wszystkich dozwolonych prawem środków w stosunku do naruszających.

Błędy na Stronie

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, literówki i nieścisłości, które mogą zostać znalezione w materiałach zawartych na niniejszej Stronie. Firma podejmuje wszelkie konieczne starania, aby zapewnić dokładność i wiarygodność prezentowanych na Stronie informacji. Wszelkie informacje i materiały są przedstawiane na warunkach "tak jak jest" (“as is”), bez żadnych gwarancji, zarówno jawnych, jak i sugerowanych.

Odmowa gwarancji

Firma odmawia gwarancji dowolnego rodzaju dotyczących jakichkolwiek informacji zaprezentowanych na Stronie, zarówno bezpośrednio związanych ze Stronę, jak i wspomnianych w materiałach na Stronie. W żadnej sytuacji Firma i (lub) jej przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, pośrednie, zbieżne oraz jakiekolwiek inne rodzaje i (lub) szkody, które powstały w wyniku ich wykorzystania i które powstały z (lub) w związku z wykorzystanie informacji znajdującej się na Stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie daje gwarancji w stosunku do następujących kwestii, a w szczególności: zgodności Strony i jej funkcjonalności z wymogami odwiedzającego; braku zakłóceń i błędów, terminowości, niezawodności i bezpieczeństwa pracy Strony i jej funkcji; dokładności i niezawodności wyników korzystania ze Strony i jej funkcji; usunięcia błędów i niedociągnięć; braku wirusów komputerowych lub innych źródeł błędów na Stronie lub jej serwerze. W przypadku otwierania lub pozyskiwania materiałów ze Strony w inny sposób, użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na komputerze lub utratę danych spowodowaną otwieraniem wspomnianych materiałów.

Linki do Strony

Uważa się, że osoby umieszczające na swoich stronach internetowych linki do niniejszej Strony, wyrażają ewidentną zgodę na spełnienie poniższych warunków, a w szczególności:

  • wstępne zapytanie o zgodę Firmy na umieszczenie na stronie internetowej osoby trzeciej linku do niniejszej Strony;
  • nie wczytywanie Strony w skład ramki na stronie internetowej osoby trzeciej i nie umieszczanie na swojej stronie internetowej bezpośredniego hiperłącza do Strony Firmy;
  • unikanie działań i oświadczeń sugerujących występowanie stosunków partnerskich pomiędzy osobami trzecimi i niniejszą Stroną;
  • zagwarantowanie, że umieszczony link nie identyfikuje Firmy w formie jawnej lub sugerowanej, jako będącej sponsorem lub zwolennikiem działalności budowanej strony internetowej, firmy lub organizacji i nie zawiera nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub znieważających informacji o Firmie.

Występowanie linku do Strony Firmy nie daje stronie internetowej, na której się znajduje, prawa do wykorzystania materiałów informacyjnych, nazw, logo, materiałów graficznych lub marek handlowych Firmy i (lub) osób trzecich, za wyjątkiem przypadków omówionych w odrębnych pisemnych porozumieniach, podpisanych przez posiadacza właściwych praw.

Wykorzystanie danych informacji zwrotnej

Jakiekolwiek komentarze lub materiały wysłane pod adresem Firmy, włączając dane sprzężenia zwrotnego, wszystkie rodzaje zapytań, komentarzy, propozycji i innych dowolnych recenzji bezwzględnie nie są uważane jako poufne. Firma nie ma żadnego obowiązku o dowolnym charakterze w stosunku do takich informacji i będzie swobodnie korzystała, powielała, rozpowszechniała i publicznie prezentowała takie komentarze i materiały bez jakichkolwiek ograniczeń. Firma będzie również swobodnie wykorzystywała dowolne pomysły, koncepcje, now-know lub metody zawarte w takich materiałach w dowolnych celach ogółem, włączając produkcję wyrobów obejmujących takie pomysły, koncepcje lub metody.

Wykorzystanie informacji zawartych na Stronie

Wykorzystanie dokumentów (zakładki informacyjne, informacje dla mediów, strony baz danych i najczęściej zadawane pytania), znajdujących się na niniejszej Stronie jest dozwolone pod warunkiem, że:

  • przytoczone poniżej powiadomienie o prawach autorskich jest podawane na wszystkich kopiach, przy czym podawane są zarówno powiadomienia o prawach autorskich, jak i niniejsze powiadomienie zezwalające;
  • dokumenty ze Strony są wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub celów osobistych i dokumenty nie będą kopiowane lub umieszczane na serwerze sieci i nie będą przekazywane w kanałach środków masowego przekazu;
  • nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w dokumentach.

Za wyjątkiem powyższego, wszystkie pozostałe działania będą rozumiane jako pośrednie, umyślne lub inne dowolne przyswojenie sobie licencji lub praw do patentu, marki handlowej lub przyswojenie praw autorskich Firmy lub osoby trzeciej. Wykorzystanie dokumentów w jakichkolwiek innych celach jest zabronione prawem i może spowodować odpowiedzialność cywilną lub karną. Firma ma prawo do odwołania danego zezwolenia w dowolnym czasie i jakiekolwiek takie wykorzystanie powinno zostać przerwane po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Firmy. W przypadku jakiegokolwiek wykorzystania materiałów ze Strony w Internecie hiperłącze (hyperlink) Copyright © Standartpark. jest obowiązkowe. We wszystkich sprawach wynikających i związanych z wykorzystaniem materiałów ze Strony należy kierować się pod adres info@standartpark.com.pl.

Bezpieczeństwo informacji

Podczas wymiany wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej i (lub) form sprzężenia zwrotnego z Firmą, należy pamiętać o tym, że poufność przekazywanych przez Internet danych nie jest gwarantowana. Podczas przesyłania wiadomości zawierających informacje poufne przy użyciu poczty elektronicznej bez szyfrowania, odpowiedzialność za ewentualny wyciek informacji w wyniku przesyłania przez Internet spoczywa na inicjatorze wymiany wiadomości.

Informacje o wykorzystaniu i ochronie znaku handlowego.

Na podstawie prawa "W sprawie znaków towarowych, znaków usługowych i nazewnictwa miejsc pochodzenia towarów", wprowadzonego w życie , Rosyjska Agencja ds. Patentów i Znaków Towarowych wydała niniejsze zaświadczenie znaku towarowego (znaku usługowego). Niniejszy znak towarowy nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody "Standartpark" Sp. z o.o., zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej.
ООО Стандартпарк. Товарный знак
Federacja Rosyjska
Agencja ds. Patentów i Znaków
Towarowych (Rospatent)
ZAŚWIADCZENIE NR 240468
znaku towarowego (znaku usługowego)

Posiadacz prawa:
"Standartpark" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
117279, Moskwa, ul. Mikłucho-Makłaja, 38 (RU)


Pierwszeństwo do znaku towarowego (znaku usługowego) – od 5 grudnia 2001 r. Data wpływu zgłoszenia do Rospatent-u - 5 grudnia 2001 r.


Rejestracja znaku towarowego obowiązuje na całym terytorium Federacji Rosyjskiej do minięcia 10 lat od 05 grudnia 2001 r.


Zarejestrowano w Państwowym Rejestrze Znaków Towarowych i Znaków Usługowych Federacji Rosyjskiej 13 marca 2003 r.


Wszystkie pozostałe marki handlowe i nazwy, do których nie ma odniesień w materiałach z niniejszej Strony stanowią własność ich prawowitych posiadaczy.

Zamów połączenie zwrotne

Your name and middle name*
Your phone*
Point of interest

Zadaj pytanie

Your name and middle name*
Your e-mail*
Контактный телефон
Your region*
Point of interest

Autoryzacja

Login:
Has?o:
Zapami?taj mnie
Login As
You can log in if you are registered at one of these services: